PRZEBUDOWY DRÓG

- Trwa przebudowa drogi gminnej Omule-Szczepankowo nr 147026N w miejscowości Omule. Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane z Brodnicy. Inwestycja o wartości ok. 700 tys. zł zostanie w 50 proc. dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

- Firma Kompleksowe Usługi dla Rolnictwa z Lubowidza zrealizuje przebudowę drogi gminnej nr 147020N w miejscowości Prątnica oraz drogi gminnej nr 147021N w miejscowości Łążyn. Inwestycje o łącznej wartości ponad 1 mln. zł potrwają do 15 września tego roku. W ramach przebudowy, m.in. zostaną ułożone warstwy bitumiczne, wykonane zjazdy i chodniki.

- W ramach rozeznania rynku zostanie wyłoniony wykonawca przebudowy chodnika w miejscowości Kazanice oraz utwardzenia drogi wewnętrznej w miejscowości Fijewo.

 

PRZETARGI

Trwa procedura sprawdzania ofert w przetargu nieograniczonym na „Budowę sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną oraz zmiany sposobu użytkowania części budynku szkoły na sale gimnastyczne - SP w Tuszewie”. Wpłynęły 4 oferty. Wybór wykonawcy nastąpi w najbliższych dniach.

Został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę hali sportowej w miejscowości Byszwałd. Termin składania ofert do 12 czerwca 2018 roku. Szczegóły na stronie BIP Gminy Lubawa.

 

UMOWY

Wójt podpisał umowy na prace remontowe w świetlicach wiejskich w miejscowości Tuszewo oraz Pomierki polegające przede wszystkim na malowaniu pomieszczeń; oraz umowę na wykonanie piłkochwytów na boiskach gminnych w Omulu i w Byszwałdzie.

 

SPOTKANIE Z PROJEKTANTAMI

W tym tygodniu odbędzie się spotkanie robocze z projektantami gminnych inwestycji

 

MODERNIZACJA BIBLIOTEKI

Trwa modernizacja i adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej na Bibliotekę Publiczną Gminy Lubawa - filia Prątnica. Modernizację wykonuje Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Lubtech Sp. z o.o. z Fijewa za kwotę ponad 460 tys. zł. Dostawę wyposażenia, m.in. regałów, krzeseł, biurek, ekranu projekcyjnego zrealizuje firma Bener z Gdańska za kwotę ok. 25 tys. zł.

 

SESJA RADY GMINY

We wtorek 29 maja o godz. 10:00 odbędzie się XXXVI zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa.

Porządek obrad:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wolne wnioski i interpelacji.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
6. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej Wójta Gminy za 2017 rok dla Gminy Lubawa.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Lubawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017.
8. Przyjęcie informacji o stanie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych Gminy.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubawa za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego:
a) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubawa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2017r.,
b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2017r.,
c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2017r.,
d) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2017r. z tytułu wykonania budżetu,
e) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2017r.,
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubawa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2017 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2018-2023,
b) zmiany uchwały budżetowej,
c) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
d) zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a także obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli,
e) zmiany Uchwały Nr XXVI/148/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego,
f) w sprawie komunalizacji nieruchomości na terenie Gminy Lubawa.
11. Odpowiedzi na wnioski i interpelacji.
12. Zakończenie obrad.