zdjęcie grupowe z zebrania

Piątek, 16 lipca br. był dniem zebrania sprawozdawczo-wyborczego w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotowie.

Zebranie rozpoczęło się od wysłuchania hymnu Ochotniczych Straży Pożarnych „Rycerze Floriana”. Obrady otworzył Prezes jednostki dh Jan Licznerski. Przywitał zaproszonych gości:

d-ha Tomasza Ewertowskiego – Wójta Gminy Lubawa i Prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP RP,

d-ha st. kpt. Krzysztofa Rutkowskiego – Komendanta Gminnego Związku OSP RP,

d-ha ks. Karola Schmidta – Proboszcza parafii pw. Św. Barbary w Złotowie,

Panią Justynę Kwiatkowską – Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Złotowie,

Pana Marcina Deka – pracownika Urzędu Gminy Lubawa

a także uczestniczących w zebraniu druhów honorowych, członków wspierających, druhów czynnych i Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. 

Na początku obrad symboliczną minutą ciszy uczczono pamięć druhów którzy w ostatnim roku odeszli na wieczną służbę – dh Wiktor Jarzębek – wieloletni Prezes jednostki, dh Józef Nierzwicki – wieloletni Zastępca Naczelnika, dh  Zygmunt Żmijewski.

Przewodniczącym zebrania został wybrany dh Krzysztof Rutkowski.

Zebrani wysłuchali sprawozdania z działalności jednostki w 2020 roku, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej. W roku 2020 zostały pozyskane środki finansowe na zakup nowego sprzętu i ubrań specjalistycznych. Przeprowadzone też zostały remonty w remizie.
W podsumowaniu swojego sprawozdania Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi jednostki.

Najważniejszym punktem zebrania był wybór nowych władz na kadencję 2021-2026. W wyniku przeprowadzonej procedury wyborczej, jednogłośnie zostali wybrani:

- do Zarządu:

dh Witold Empel – Prezes

dh Piotr Truszkowski – Wiceprezes-Naczelnik

dh Błażej Zieliński – Zastępca Naczelnika

dh Wojciech Orzechowski – Skarbnik

dh Andrzej Szulwic - Sekretarz

dh Łukasz Licznerski – Gospodarz

- do Komisji Rewizyjnej:

dh Łukasz Banacki – Przewodniczący

dh  Kazimierz Ochlak – Sekretarz

dh Violetta Winiewska – Członek

- na Delegata na Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP – dh Piotr Truszkowski

- na Przedstawiciela do Zarządu Oddziału Gminnego  Związku OSP RP – dh Witold Empel

W ramach wystąpień zaproszonych gości głos zabrał dh Tomasz Ewertowski który stwierdził, że dzisiejszy dzień pokazał jak ważna jest Ochotnicza Straż Pożarna (w dniu zebrania nad Gminą Lubawa przeszła potężna ulewa z silnymi porywami wiatru i jednostki z całej gminy uczestniczyły w usuwaniu jej skutków, w tym strażacy z OSP Złotowo jeszcze przed samym zebraniem usuwali powalone drzewa z dróg i wypompowywali wodę z zalanych pomieszczeń w Gminie i Mieście Lubawa).  
Gmina Lubawa wydaje pokaźne środki na utrzymanie jednostek OSP, których jest 17 i posiadają 20 samochodów pożarniczych. Jednostki są dobrze wyposażone i wyszkolone. Podkreślił wielki szacunek społeczeństwa dla strażaków i ważną, wychowawczą rolę Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Dziękował ustępującemu Prezesowi jednostki druhowi Janowi Licznerskiemu za jego wieloletnią działalność i bardzo dobrą współpracę z samorządem.

Kolejnym, bardzo miłym, punktem zebrania było wręczenie odznaczeń i podziękowań. Odznaki za wieloletnią działalności w jednostce otrzymali:

dh Jan Kaczerowski – za 55 lat działalności

dh Henryk Licznerski – za 55 lat działalności

dh Jan Kaczerowski – za 30 lat działalności

dh Jacek Nierzwicki - za 30 lat działalności

dh Piotr Kwiatkowski – za 30 lat działalności

dh Witold Empel – za 20 lat działalności

dh Łukasz Licznerski – za 10 lat działalności
dh Łukasz Banacki – za 10 lat działalności

dh Damian Licznerski – za 10 lat działalności

dh Daniel Szulwic – za 10 lat działalności

dh Krzysztof Nierzwicki – za 10 lat działalności

dh Piotr Nierzwicki – za 10 lat działalności

Podziękowania za pracę na rzecz jednostki i pamiątkowe statuetki otrzymali:

dh Jan Licznerski - ustępujący Prezes

dh Jacek Nierzwicki – ustępujący Z-ca Naczelnika

dh Jan Jarząbek – ustępujący Gospodarz

dh Piotr Kwiatkowski – ustępujący Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

dh Jan Kaczerowski - ustępujący Członek Komisji Rewizyjnej

Następnie strażacy, którzy w ostatnim roku wstąpili do jednostki, złożyli ślubowanie:

dh Teresa Malinowska

dh Sylwia Triszkowska

dh Aneta Orzechowska

dh Hanna Orzechowska

dh Violetta Winiewska

dh Magdalena Jarząbek

dh Julia Stachelek

dh Patrycja Marszelewska

dh Katarzyna Orzechowska

dh Mariusz Malinowski

dh Jacek Dmochewicz

Ostatnim punktem obrad było wystąpienie prezesów. Ustępujący Prezes dh Jan Licznerski gratulował nowo wybranym członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dziękował za wieloletnią współpracę druhom z OSP Złotowo, Radzie Sołeckiej, Parafii w Złotowie i Szkole Podstawowej w Złotowie. Podkreślił bardzo dobrą współpracę z Komendantem Powiatowym PSP w Iławie i z Wójtem Gminy Lubawa. Nowy Prezes dh Witold Empel w imieniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej podziękował za zaufanie i wybór. Zapewnił o zaangażowaniu i wytrwałej pracy na rzecz dalszego rozwoju jednostki.