Flaga

INWESTYCJE DROGOWE

Trwa drugi etap przebudowy drogi gminnej nr 147001N w miejscowości Pomierki. Realizacja inwestycji potrwa do końca lipca tego roku. Zadanie obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej, przebudowę chodników i zjazdów oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku ponad pół kilometra. Koszt przebudowy wynosi 922 tys. zł z czego 80 proc. to dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie wykonuje firma Colas Polska Sp. z o.o. W 2020 roku został zrealizowany pierwszy etap przebudowy na odcinku Kołodziejki-Pomierki. Wartość tego zadania wynosiła 755 tys. zł i w 70 proc. została dofinansowana również z Funduszu Dróg Samorządowych.

Trwa procedura przygotowania dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi w miejscowości Mortęgi oraz budowy drogi w miejscowości Grabowo. W planach jest także przebudowa drogi gminnej nr 147033N w Sampławie. Wartość tego zadania wynosi 3 mln 216 tys. zł i w 60 proc. zostanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

SESJA RADY GMINY LUBAWA

W czwartek 29 kwietnia o godz. 10:00 w sali sesyjnej odbędzie się XXII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wolne wnioski.
5. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej Wójta Gminy za rok 2020 dla Gminy Lubawa.
6. Przyjęcie informacji o stanie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych Gminy.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2021-2029,
b) zmiany uchwały budżetowej,
c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubawa w obrębie geodezyjnym Grabowo -PU,
d) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubawa w obrębie geodezyjnym Grabowo – na północ i południe od istniejącego zakładu produkcyjnego,
e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubawa w obrębie geodezyjnym Targowisko,
f) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
g) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
9. Interpelacje i zapytania radnych (na piśmie zgodnie z art. 24 ust. 3-7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym).
10. Odpowiedzi na wnioski.
11. Zakończenie obrad.