Gospodarka odpadami

azbest

Gmina Lubawa informuje, że realizacja zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubawa, część 2" jest dotowana na podstawie umowy nr 00448/16/07052/OZ-LZ/D z dnia 12.09.2016 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Kwota dofinansowania obejmuje 85% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu, i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Działania 4. Azbest, Poddziałania 4.1. Usuwanie azbestu.

Dzięki uzyskanemu przez Gminę dofinansowaniu z WFOŚiGW w 2016 r. z naszego otoczenia zniknęło 39,287 tony wyrobów zawierających azbest. Całkowity koszt zadania wyniósł 16 898,00 zł.

azbest

Gmina Lubawa informuje, że realizacja zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubawa" jest dotowana na podstawie umowy nr 00113/16/07052/OZ-LZ/D z dnia 19.05.2016 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Kwota dofinansowania obejmuje 85% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu, i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Działania 4. Azbest, Poddziałania 4.1. Usuwanie azbestu.

Dzięki uzyskanemu przez Gminę dofinansowaniu z WFOŚiGW w 2016 r. z naszego otoczenia zniknęło 161,955 tony wyrobów zawierających azbest. Całkowity koszt zadania wyniósł 62 058,42 zł.

PAPIER -POJEMNIK NIEBIESKI

 

WRZUCAMY:

- gazety, czasopisma,

- książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi, katalogi,

- papier szkolny i biurowy, ścinki drukarskie,

- karton, tekturę, workipapierowe,

 

ZANIM WRZUCISZ:

Postaraj się usunąć wszystkie części, które nie są z papieru, oczyść papier z resztek produktów, złóż kartony tak, aby zajmowały jak najmniej miejsca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLASTIK+METAL - POJEMNIK ZÓŁTY

 

WRZUCAMY:

- butelki PET,

- plastikowe torebki, opakowania po płynach: do prania i płukania, mycia naczyń, szamponach,

- artykuły gospodarstwa domowego: miski, wiadra,

- folie opakowaniowe, reklamówki, kubki po jogurtach, serkach itp.,

- puszki aluminiowe po konserwach, napojach, sokach, kapsle, metale kolorowe, nakrętki ze słoików

- opakowania wielomateriałowe typu TETRA PACK po sokach, napojach, mleku.

 

ZANIM WRZUCISZ:

Opróżnij opakowania z resztek produktów, zdejmij nakrętki i etykiety, zgnieć butelkę i puszkę.

SZKŁO - POJEMNIK ZIELONY LUB BIAŁY

 

WRZUCAMY:

- opakowania ze szkła białego i kolorowego np. butelki po sokach, mleku, napojach, alkoholu, winie, piwie,

- szklane opakowania po kosmetykach,

-słoiki po dżemach, zupkach dla dzieci, artykułach spożywczych,

 

ZANIM WRZUCISZ:

Zdejmij nakrętki, zaciski gumowe i uszczelki, kapsle, korki i etykiety. Jeśli w pobliżu nie ma pojemnika białego, to do pojemnika zielonego możemy wrzucać także szkło bezbarwne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIO ODPADY - POJEMNIK BRĄZOWY

 

WRZUCAMY:

- odpady kuchenne:obierki po warzywach i owocach, fusy po kawie i herbacie, skorupki jaj, resztki żywności,

- odzież z włókien naturalnych, np. lnu, bawełny bez guzików, zamków,

- odpady zielone: trawa, kwiaty, liście, ścięte gałązki z drzew, krzewów i żywopłotów,

- ziemia po kwiatach

  - na terenach wiejskich zaleca się ww. odpady wrzucać do własnych kompostowników

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nie wrzucamy:

 

- papieru lakierowanego lub foliowanego, przebitkowego,

- papieru zatłuszczonego, silnie zabrudzonego, kalki,

-tapet, worków po cemencie,

- opakowań wielomateriałowych typu TETRA PACK po sokach, napojach, mleku.

 

 

 

 

 

 


Nie wrzucamy:

 

- butelek i pojemników po olejach, smarach,

- zabawek,

- butelek i pojemników z zawartością,

- baterii, akumulatorów,

- puszek po farbach, chemikaliach,

- opakowań po aerozolach,

-folii budowlanej,

- styropianu,

- jednorazowych pieluch typu pampers,

 

Nie wrzucamy:

 

- szkła płaskiego(szyby, lustra, szyby samochodowe),

- szkła okularowe,

- szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych,

- porcelany, ceramiki,

- szkła nietłukącego,

- żarówek, świetlówek, kineskopów,

- opakowań po lekach i środkach chemicznych.

 

 

 


Nie wrzucamy:

 

- metalu, kolorowych gazet, szkła, plastiku, mięsnych odpadów kuchennych i kości oraz zainfekowanych roślin ogrodowych,

- popiołu,

- przeterminowanych leków,

- odchodów zwierzęcych, piasku, żwirku dla kotów,

- pieluch jednorazowych typu pampers.

 

 

 

 
Odpady, których nie da się posegregować trzeba wrzucać do pojemnika na zmieszane odpady o kolorze czarnym, grafitowym lub pojemników ocynkowanych.


POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA-POJEMNIK CZARNY, GRAFITOWY LUB OCYNKOWANY.

WRZUCAMY: popiół, niedopałki z papierosów, zmiotki, zawartość worków z odkurzaczy, resztki gumowe, sznurki, wstążki, artykuły higieniczne (odpady z łazienki), zużyta wata, waciki, plastry, pieluchy jednorazowe, odpady mocno zabrudzone np. papierki po maśle, zmywaki, gąbki, tworzywa skóropodobne, itp.


W okresie do 30 czerwca 2018 roku dopuszcza się stosowanie pojemników w kolorach innych niż wskazanych wyżej, pod warunkiem oznaczenia ich zgodnie z rodzajem gromadzonych wewnątrz odpadów.

Sposób postępowania z pozostałymi odpadami:

przeterminowane leki

Wrzucamy do oznaczonych pojemników w wyznaczonych aptekach

zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe

Wrzucamy do oznaczonych pojemników w punktach użyteczności publicznej

zużyte opony z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

mieszkaniec będzie mógł oddać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudnie

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zbierany będzie przez operatora raz w roku

lub mieszkaniec będzie mógł oddać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudnie

meble i inne odpady wielkogabarytowe

Zbierany będzie przez operatora raz w roku

lub mieszkaniec będzie mógł oddać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudnie

odpady budowlane i rozbiórkowe

z prac prowadzonych przez mieszkańca we własnym zakresie na wykonanie których nie jest wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie będzie można oddać operatorowi po ówczesnym ustaleniu z nim terminu odbioru lub mieszkaniec będzie mógł oddać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudnie


Adresy aptek oraz punktów zbierania baterii będą umieszczone na stronie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” www.czystesrodowisko.eu oraz na stronach internetowych gmin członkowskich.

 

 Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie informuje o zmianach jakie niesie nowa ustawa śmieciowa.

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od 1 lipca 2013 r. odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (sklepy, szkoły, firmy, działki rekreacyjne, itd.) będą odbierane przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu ogłoszonego przez Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie. Związek Gmin nowy system wdraża w 19 gminach. Zgromadzenie Związku uchwaliło wszystkie wymagalne ustawą uchwały: w sprawie wzoru deklaracji, terminu, częstotliwości i trybu wnoszenia opłat, w sprawie metody ustalenia opłaty oraz wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik, w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług. Podjęto również dwie uchwały nieobligatoryjne tj. w sprawie objęcia systemem, również nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady jak również uchwałę w sprawie podziału obszaru związku gmin na sektory.

Deklaracja

Od 1 lipca 2013 r. dokumentem na podstawie którego będą odbierane odpady komunalne będzie DEKLARACJA. Do 30 czerwca 2013 r. należy rozwiązać dotychczasową umowę. Do złożenia deklaracji zobowiązany jest każdy właściciel, współwłaściciel, najemca, użytkownik, posiadacz, jednostka organizacyjna, osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub inny podmiot władający nieruchomością. Pierwszą deklarację należy złożyć do końca marca 2013 roku. Druk deklaracji dostępny jest w siedzibie Związku Gmin „Czyste Środowisko” w Ostródzie przy ul. Wojska Polskiego 5 oraz na stronie internetowej związku www.czystesrodowisko.eu jak również w urzędach gmin i na stronach internetowych 19 gmin członkowskich.

Wypełniony druk Deklaracji można przekazać osobiście lub za pośrednictwem swojej gminy a także pocztą na adres Związku. W przypadku zmiany danych np. ilości osób, ilości odpadów właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Nie złożenie deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Zarząd Związku w drodze decyzji, określi wysokość opłaty biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Metoda naliczenia i stawki opłaty.

W nowym systemie opłaty uiszczać będziemy miesięcznie, w terminie do 15 każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Wyjątkiem będzie termin wniesienia pierwszej opłaty za miesiąc lipiec , który upłynie w dniu 31 lipca 2013 r. Opłatę będzie można uiszczać w kasie związku lub przelewem na rachunek bankowy Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” 14-100 Ostróda ul. Wojska Polskiego 5. Numer rachunku Bank Millenium S.A. 13116022020000000061942539.

Zgodnie z podjętą uchwałą metodą naliczenia opłaty – w przypadku mieszkańca, będzie to iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość razy stawka opłaty 7,00 lub 9,00 zł od osoby. Niższą stawkę zapłacimy w przypadku zadeklarowania segregowania odpadów. Trzeba zaznaczyć, że stawki uchwalone przez Związek Gmin są jednymi z najniższych stawek przyjętych przez gminy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, np.: szkoły, firmy, działki rekreacyjne, itd. będzie to iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymipowstałymi na danej nieruchomości w miesiącuwyliczonymi wg wskaźników nagromadzenia odpadów (tabela nr 1) oraz opłaty za pojemnik wg tabeli nr 2.

Tabela nr 1. Wskaźniki nagromadzenia odpadów

Szkoły wszystkich typów i szczebli, żłobkach i przedszkolach.

3litry/1ucznia/dziecko/studenta/pracownika/tydzień

Szpitale, koszary, hotele, motele, pensjonaty, internaty, domy akademickie, bursy, noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych, domach pomocy społecznej, pola namiotowe, Ekomariny.

15 litrów/1 miejsce/tydzień

Zakłady rzemieślnicze, produkcyjne, usługowe, biura, magazyny, hurtownie, place budów, urzędy, przychodnie, gabinety lekarskie, lecznice, apteki, pomieszczenia biurowe związane z wykonywaniem wolnych zawodów.

10 litrów/1 pracownika/tydzień

każdy z tych punktów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 110 litrów.

 

Lokale gastronomiczne.

15 litrów /1 miejsce konsumpcyjne/tydzień, każdy z tych punktów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 110 litrów.

Stacjonarne punkty handlowe zlokalizowane poza budynkami typu kiosk, uliczne punkty szybkiej konsumpcji, kwiaciarnie.

10 litrów/1 pracownika/tydzień

każdy z tych punktów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 80 litrów.

Inne punkty handlowe

10 litrów/1 pracownika/tydzień

każdy z tych punktów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 110 litrów oraz w co najmniej 1 kosz uliczny ustawiony przy każdym wyjściu z tego obiektu.

Ogródki działkowe

20 litrów/działkę/tydzień od 01 marca do 31 października każdego roku,

5 litrów/działkę/tydzień od 01 listopada do 29 lutego każdego roku

Targowiska, hale targowe, giełdy

10 litrów/1 miejsce handlowe/tydzień,

lecz nie mniej niż 1 pojemnik 110 litrów

Lokal handlowy

10 litrów/10m2 powierzchni całkowitej/tydzień z zastrzeżeniem, iż każdy lokal winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik 110 litrowy.

Cmentarze

240 litry/ 1 miejsce pochówku/rok

Działki letniskowe, domek letniskowy

Minimum 1 pojemnik 110 litrów

 

Tabela nr 2. Ceny za pojemnik

Pojemnik

Cena za pojemnik w przypadku

SEGREGACJI ODPADÓW

 

 

Cena za pojemnik w przypadku

ODPADÓW ZMIESZANYCH

80 litrów (0,08m3)

7,00

10,00

110 litrów (0,11m3)

9,00

12,00

120 litrów (0,12m3)

10,00

14,00

240 litrów (0,24m3)

20,00

28,00

660 litrów (0,66m3)

54,00

73,00

770 litrów (0,77m3)

62,00

84,00

1100 litrów (1,1m3)

88,70

120,00

3000 litrów (3,0m3)

242,00

330,00

4000 litrów (4,0m3)

323,00

436,00

5000 litrów (5,0m3)

403,00

544,00

7000 litrów (7,0m3)

565,00

763,00

10000 litrów (10,0m3)

806,00

1088,00

 

Stawki opłaty muszą pokryć koszt utrzymania systemu, tj. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu.

Pamiętajmy, aby zanotować numer konta bankowego, na który co miesiąc będziemy wnosić opłaty, pełną nazwę Związku Gmin oraz kwotę jaką zadeklarujemy, gdyż w nowym systemie nie będziemy otrzymywać faktur.


Pojemniki na odpady.

Według nowej ustawy właściciele nieruchomości zobowiązani są wyposażyć swoją nieruchomość w odpowiednio oznaczone pojemniki lub worki. Posegregowane odpady można gromadzić na swojej posesji i przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach ich odbioru można też umieszczać je w ogólnie dostępnych pojemnikach. Odpady zmieszane lub pozostałości po sortowaniu można gromadzić w pojemnikach koloru czarnego, grafitowego lub pojemnikach ocynkowanych. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne pojemników lub worków do gromadzenia papieru, tektury i opakowań wielomateriałowych kolor niebieski, tworzyw sztucznych i metali kolor żółty, szkło w pojemnikach koloru zielonego natomiast bioodpady w pojemnikach koloru brązowego. W okresie do 30.06.2018 roku dopuszcza się stosowanie pojemników w innych kolorach pod warunkiem oznaczenia ich zgodnie z rodzajem gromadzonych wewnątrz odpadów. Wskazane jest również wyposażenie swojej posesji wkompostownik, który można kupić lub wykonać własnoręcznie. Z ogólnego strumienia odpadów oddzielać należy odpady zielone i bioodpady i umieszczać je w kompostowniku.

Wszystkie te działania nakierowane są na ochronę środowiska, aby odpady nie zaśmiecały nasze lasy i trafiały do nowoczesnych instalacji przetwarzania odpadów.