Ochrona środowiska

Gmina Lubawa zrealizowała zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubawa” zgodnie z umową dotacji nr 00083/18/07052/OZ-LZ/D zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Wykonanie zadania powierzono firmie GREENLAND TECHNOLOGY Paweł Lewandowski ul. Skoroszewska 5/63, 02-495 Warszawa wybranej w trybie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Efektem ekologicznym zadania miało być unieszkodliwienie 201,856 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, jednak w trakcie realizacji zadania ilość ta wzrosła do 255,733 Mg, co stanowi ok. 3,2 % całkowitej ilości wyrobów zawierających azbest zinwentaryzowanych na terenie Gminy Lubawa. Odpadami zawierającymi azbest były wyłącznie pokrycia dachowe wykonane z płyt azbestowo - cementowych. Do zadania zgłoszonych zostało 75 wniosków mieszkańców z terenu Gminy Lubawa. W trakcie realizacji zadania 18 mieszkańców dokonało rezygnacji w jego udziale. Dokonano transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu 57 nieruchomości.

 

Łączny kosz zadania wyniósł 74 295,55 zł brutto. 37 000,00 zł kosztów zadania zostało dofinansowane przez WFOŚiGW zgodnie z podpisaną umową dotacyjną.