Ochrona środowiska

Gmina Lubawa zrealizowała zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubawa” zgodnie z umową dotacji nr 00391/23/07052/OZ-LZ/D zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Wykonanie zadania powierzono firmie Logistyka Odpadów Sp. z o.o., Ul. Szklana 20, 43-300 Bielsko-Biała wyłonionej w ramach Zapytania ofertowego w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

Efektem ekologicznym zadania jest unieszkodliwienie 183,59 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, co stanowi ok. 2 % całkowitej ilości wyrobów zawierających azbest zinwentaryzowanych na terenie Gminy Lubawa. Odpadami zawierającymi azbest były wyłącznie pokrycia dachowe wykonane z płyt azbestowo-cementowych. Firma wykonała usługę transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu 46 nieruchomości.

 

Łączny kosz zadania wyniósł 124 914,64 zł brutto, z tego 98 312,44 zł stanowiło dofinansowanie z WFOŚiGW zgodnie z zawartą umową dotacyjną.