Baner

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa realizuje program "Posiłek w szkole i w domu" w ramach umowy zawartej w dniu 26.02.2024 r. pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, a Wójtem Gminy Lubawa.

 

CEL PROGRAMU

Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

 
CAŁKOWITY KOSZT PROGRAMU W 2024 ROKU: 267.662,00 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2024 ROKU: 187.662,00 zł

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Więcej na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.