Informujemy, że Gmina Wiejska Lubawa pozyskała środki finansowe w kwocie 30 787,68 zł z Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego -  edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie lub,
  • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie: o znacznym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Realizatorem Programu na terenie gminy jest Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa.