Ogłoszenia i komunikaty

Gmina Wiejska Lubawa w 2024 roku po raz kolejny realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” – Moduł II, który jest finansowany ze środków budżetu państwa.

Celem realizacji Programu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorów w wieku 60 lat i więcej przez poprawę ich poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Bezpośredni adresaci programu borykają się z problemami związanymi z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Opieka na odległość  gwarantuje szeroko pojęty system monitorowania stanu zdrowia seniora w jego miejscu zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora. 

Gmina Wiejska Lubawa w 2024r. na realizacje Modułu II Programu otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 17 964,00 zł,  całkowita wartość zadania wyniesie 22 455,00 zł.

Realizacja usługi jest zgodna z zapisami Gminnego Programu Osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 a jego bezpośrednim realizatorem na terenie gminy jest Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa.

Baner

Gmina Lubawa pozyskała 848 944,00 zł z funduszy zewnętrznych, co stanowi 100% pokrycia wszystkich wydatków w ramach projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd". Środki te zostaną przeznaczone na szereg działań mających na celu wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego naszego urzędu oraz ochronę danych mieszkańców.

Zakupimy m.in. nowoczesne urządzenie UTM, zasilacz awaryjny UPS, serwery oraz macierz dyskową, co pozwoli nam skutecznie reagować na zagrożenia cybernetyczne. Dodatkowo, wprowadzimy systemy zwiększające bezpieczeństwo naszego urzędu oraz przeszkolimy pracowników z zakresu cyberbezagrożeń.

Projekt jest realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

82% dofinansowania pochodzi z budżetu Unii Europejskiej, a 18% z Budżetu Państwa.

Dnia 11 marca 2024 r. zostało podpisane Porozumienie znak: PS-I.946.3.86.2024 pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Lubawa, którego przedmiotem jest przekazanie środków z Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2024 w łącznej wysokości 442.796,00 zł.

Celem projektu jest dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Projekt skierowany jest do pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Lubawa. Pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie kosztów jego kształcenia na zasadach określonych w art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 737). Dofinansowanie udzielane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą jest pomocą publiczną stanowiącą pomoc de minimis.

Zadaniem realizacji projektu jest odbycie przez młodocianego pracownika nauki zawodu i zdanie egzaminu lub ukończenie przez młodocianego pracownika przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdania egzaminu zgodnie z przepisami.

Efektem dofinansowania jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa.

Sprawę prowadzi Referat Organizacyjno-Oświatowy Urzędu Gminy Lubawa.

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

7 maja 2024 r. w Urzędzie Gminy Lubawa odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy.
Pierwszą sesję Rady Gminy Lubawa nowej kadencji rozpoczął najstarszy wiekiem Radny Joachim Dutkiewicz.
Radni odebrali Zaświadczenia o wyborze od przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej Agnieszki Miesikowskiej i złożyli ślubowanie.
 
Skład nowej Rady Gminy Lubawa
☑️Dombrowska Agnieszka
☑️Dutkiewicz Joachim
☑️Dybich Jolanta
☑️Golder Tomasz
☑️Guzowska Anna Helena
☑️Kowalkowski Jan
☑️Kruszewski Jacek Eugeniusz
☑️Laskowski Jan
☑️Palczewski Grzegorz
☑️Ratajczak Iwona
☑️Tomaszewski Mirosław Jerzy
☑️Trzeszewski Zbigniew
☑️Waśniewski Tomasz
☑️Zawadzki Bogdan
☑️Ziółkowski Marcin
Po ukonstytuowaniu się Rady Gminy Lubawa odbyło się zaprzysiężenie wybranego na kolejną kadencję Wójta – Tomasza Ewertowskiego. To moment, w którym Wójt złożył przysięgę, że będzie służył gminie, przestrzegał jej interesów i podejmował działania służące rozwojowi społeczności lokalnej.
Następnie Radni w głosowaniu tajnym wybrali prezydium Rady🗳
 
PREZYDIUM RADY GMINY LUBAWA - kadencja 2024-2029
✔️Jan Laskowski - Przewodniczący Rady Gminy
✔️Anna Guzowska - Wiceprzewodnicząca Rady
✔️Jan Kowalkowski - Wiceprzewodniczący Rady
 
Na zakończenie Wójt Gminy Lubawa Tomasz Ewertowski odebrał z rąk Przewodniczącego Rady Jana Laskowskiego i Wiceprzewodniczącej Anny Guzowskiej oficjalne Potwierdzenie objęcia funkcji Wójta💐, a także pogratulował Radnym wyboru i zaprosił wszystkich do współpracy.🤝

W dniach 18.03.2024r. – 04.04.2024r. Gmina Lubawa we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Lubawa oraz klubami seniora i kołami gospodyń wiejskich realizowała wydarzenie kulturalno – edukacyjne pod nazwą „Wiosna z Kołami Gospodyń Wiejskich” mające na celu wymianę doświadczeń, dzielenie się dobrymi praktykami oraz promowanie działań oddolnych integrujących społeczność z terenu gminy Lubawa. Wydarzenie zorganizowano przy znacznym udziale środków finansowych przyznanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie.

W ramach działania odbyły się warsztaty florystyczne i kulinarne, w których udział wzięło 130 pań z 14  Kół Gospodyń Wiejskich. Panie spotykały się w świetlicach w Omulu, Rożentalu Łążku i Łążynie.

Spotkanie podsumowujące wydarzenie „Wiosna z Kołami Gospodyń Wiejskich” odbyło się 04.042024r. W spotkaniu udział wzięli: Wójt Gminy Lubawa – Tomasz Ewertowski wraz małżonką, V-ce Wójt – Marian Licznerski, Sekretarz Gminy Lubawa – Adam Roznerski, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa – Agnieszka Miesikowska, Skarbnik Gminy Lubawa – Anna Jędrychowska, ks. dziekan  Marcin Staniszewski –Parafia pw. Świętych Jana Chrzciciela i Michała Archanioła w Lubawie, sołtyski, dyrektorki szkół podstawowych, oraz przedstawicielki Klubów Seniora w Gutowie, Łążynie, Rakowicach, Klubów Senior+ w Mortęgach i Złotowie oraz Kół Gospodyń Wiejskich w Byszwałdzie, Gutowie, Kazanicach, Łążku, Łążynie, Prątnicy, Rożentalu, Rumienicy, Sampławie, Szczepankowie, Tuszewie, Omulu, Wałdykach oraz Grabowie.

Uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć film podsumowujący działania realizowane w gminie Lubawa w 2023roku oraz prezentację multimedialną przedstawiającą zrealizowane działania w ramach „Wiosny z KGW”. Prelekcję pt. „Kobieta jaką zawsze była” wygłosił ks. Marcin Staniszewski. W kolejnym punkcie programu każde z Kół Gospodyń Wiejskich i Klubów Seniora otrzymało podziękowania za zaangażowanie w działania na rzecz społeczności lokalnej.

Po części oficjalnej przyszedł czas na część integracyjną, w trakcie której swój talent wokalny zaprezentowały uczestniczki Klubu Senior+ w Mortęgach, Koła Gospodyń Wiejskich w Kazanicach oraz Zespół „Rakowianki”. Po występie uczestniczki bawiły się przy muzyce Zespołu „Duet”.

Goście i uczestnicy wydarzenia mieli okazję skosztować domowych wypieków i wyrobów, wykonanych przez koła gospodyń wiejskich i kluby seniora. Dodatkowymi atrakcjami „Wiosny z KGW” były fotobudka oraz wystawa fotografii prezentująca zrealizowane działania w ramach przedsięwzięcia.