Dnia 11 marca 2024 r. zostało podpisane Porozumienie znak: PS-I.946.3.86.2024 pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Lubawa, którego przedmiotem jest przekazanie środków z Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2024 w łącznej wysokości 442.796,00 zł.

Celem projektu jest dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Projekt skierowany jest do pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Lubawa. Pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie kosztów jego kształcenia na zasadach określonych w art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 737). Dofinansowanie udzielane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą jest pomocą publiczną stanowiącą pomoc de minimis.

Zadaniem realizacji projektu jest odbycie przez młodocianego pracownika nauki zawodu i zdanie egzaminu lub ukończenie przez młodocianego pracownika przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdania egzaminu zgodnie z przepisami.

Efektem dofinansowania jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa.

Sprawę prowadzi Referat Organizacyjno-Oświatowy Urzędu Gminy Lubawa.

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO