Ogłoszenia i komunikaty

Wójt Gminy Lubawa na podstawie Statutu Rady Seniorów Gminy Lubawa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLVIII/305/23 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 września 2023r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Lubawa i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2023r. poz. 5059), ogłasza nabór UZUPEŁNIAJĄCY kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Lubawa III kadencji.

 1. Wyznacza się termin zgłaszania kandydatur do Rady Seniorów Gminy Lubawa III kadencji od 30 listopada 2023 roku do 14 grudnia 2023 roku do godz. 15:00.

 

 1. W skład Rady Seniorów wchodzi 9 osób, w tym:
 • przedstawiciele osób starszych,
 • przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawiciele organizacji pozarządowych.
 1. Kandydatem na członka Rady jako przedstawiciela osób starszych może być osoba, która:

1) ukończyła 60 rok życia;

2) zamieszkuje na terenie Gminy;

3) uzyskała poparcie co najmniej 10 osób starszych (powyżej 60 roku życia), zamieszkujących na terenie Gminy.

 1. Kandydatem na członka Rady jako przedstawiciela podmiotów działających na rzecz osób starszych, może być osoba, która:
 • została wskazana przez podmiot, działający na rzecz osób starszych na terenie Gminy;
 • wyraziła zgodę na kandydowanie.
 1. Podstawą kandydowania jest złożenie w terminie, o którym mowa w pkt. 1 Karty zgłoszeniowej której wzór określa załącznik nr 1 do Ogłoszenia (Karta zgłoszenia dla przedstawiciela osób starszych) oraz załącznik nr 2 Ogłoszenia (Karta zgłoszenia dla przedstawiciela podmiotu działającego na rzecz osób starszych).
 1. Karty zgłoszeniowe, o których mowa w pkt. 5 dostępne będą w Sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa (Fijewo 73), w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubawa (www.bip.gminalubawa.pl) oraz na stronie internetowej Gminy Lubawa (www.gminalubawa.pl).
 1. Zgłoszeń kandydatów dokonać można na jeden z poniższych sposobów:
 • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa (Fijewo 73), poniedziałek w godzinach 8.00 – 16.00, wtorek – piątek 7.00 – 15.00.
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Lubawa, Fijewo 73, 14 ‑ 260 Lubawa z dopiskiem „Nabór do Rady Seniorów Gminy Lubawa”; decyduje data stempla pocztowego.
 1. Zgodnie z 7 Statutu Rady Seniorów Gminy Lubawa:

1) w przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów wynosi 9 osób, wszyscy zgłoszeni kandydaci uzyskują status członka Rady Seniorów.

2) w przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów przekracza 9 osób, wyboru spośród tych osób dokonuje Wójt w drodze publicznego losowania. Termin, miejsce i sposób losowania Wójt podaje do publicznej wiadomości co najmniej na 3 dni przed losowaniem, poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej Gminy.

3) w przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów jest niższa niż 9 osób, Wójt w drodze Zarządzenia ogłasza nabór uzupełniający.

 1. Skład osobowy Rady Seniorów ogłasza Wójt w drodze zarządzenia podanego do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej Gminy w ciągu 14 dni od daty zakończenia naboru lub naboru uzupełniającego, o ile był przeprowadzany.
 2. Członkowie Rady Seniorów Gminy Lubawa pełnią swoje funkcje społecznie.

LINK DO ZARZĄDZENIA NA BIP- https://bip.gminalubawa.pl/system/obj/13012_Zarzadzenie_789_2023.pdf

Formularz dla przedstawiciela osób starszych - https://bip.gminalubawa.pl/system/obj/13014_Zarzadzenie_789_2023_Ogloszenie_zal.1.pdf

Formularz dla przedstawiciela podmiotu (tutaj podlinkować PDF zał. 2)- https://bip.gminalubawa.pl/system/obj/13015_Zarzadzenie_789_2023_Ogloszenie_zal.2.pdf

W związku ze zmianą  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach został wprowadzony obowiązek ewidencjonowania przez gminy zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy, które nie są podłączone do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, powinni dokonać pisemnego zgłoszenia w Urzędzie Gminy Lubawa zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków w terminie do 30 listopada 2023 r. Wymagany druk dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Lubawa, pokój nr 23, na stronie internetowej gminy oraz w BIP.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni przydomowych mogą być
wykonywane przez firmy posiadające aktualne zezwolenie Wójta Gminy Lubawa na
opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych.

Wykaz firm dostępny jest na stronie: https://bip.gminalubawa.pl/system/obj/12968_wykaz_firm.pdf

Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie umowy i dowodów opłaty za usługi na każde wezwanie organu kontrolującego. Posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, co reguluje ustawa o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Zgodnie z ustawą gminy mają ustawowy obowiązek kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków.

II Edycja Konkursu

trwa od 20 do 30 listopada 2023 roku

 

LINK DO UDZIAŁU W KONKURSIE W ZAŁĄCZNIKU

50-lecie pożycia małżeńskiego to wyjątkowa rocznica, niezwykły Jubileusz dla ludzi, którzy przeżyli razem pół wieku.  Jak pisał Konstanty Ildefons Gałczyński „Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją  przez całe życie”. W przypadku tego właśnie Jubileuszu, cytat ten staje się w pełni prawdziwy.

To właśnie ta piękna okazja była powodem uroczystości, jakie odbyły się 14 i 21 listopada, w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa.

Podczas uroczystości, wręczone zostały Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Złote Gody to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół.

Uroczystość poprowadziła Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Maria Bulińska. Uhonorowania par małżeńskich dokonał Wójt Gminy Lubawa - Tomasz Ewertowski w asyście Przewodniczącego Rady Gminy – Jana Laskowskiego.

Wójt pod adresem dostojnych Jubilatów skierował słowa uznania i podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie oraz za piękny przykład dla młodego pokolenia. Oprócz medali Jubilaci otrzymali pamiątkowe listy gratulacyjne, kwiaty i okolicznościowe upominki. Nie zabrakło również tortu oraz symbolicznego toastu.

Oprawę muzyczną pierwszego dnia uroczystości zapewnił chór „Kazanki” przy akompaniamencie Jana Laskowskiego, natomiast drugiego zespół „Rakowianki” pod kierownictwem Sławomira Sieńskiego. Występy porwały Jubilatów do tańca i były miłym elementem uroczystości.

Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odznaczeni zostali Państwo:

Irena i Alfons Zabłotni z Kazanic

Stefania i Hubert Truszczyńscy z Pomierk

Danuta i Jerzy Krawieccy z Fijewa

Urszula i Mieczysław Wierzbiccy z Fijewa

Urszula i Tadeusz Jaskulscy z Mortęg

Zdzisława i Kazimierz Sadowscy z Mortęg

Teresa i Jan Lewandowscy z Sampławy

Jadwiga i Zygmunt Bukowscy z Targowiska Dolnego

Wiesława i Leon Truszczyńscy z Tuszewa

Barbara i Bogdan Gumowscy z Tuszewa

Maria i Stefan Bartkowscy z Rumienicy

Teresa i Stanisław Małkowscy z Rumienicy

Agata i Józef Derkowscy z Łążyna

Bogusława i Zbigniew Rytlewscy z Omula

Teresa i Benedykt Golderowie z Prątnicy

Barbara i Władysław Graduszewscy z Prątnicy

Helena i Józef Trzcińscy ze Szczepankowa

Celina i Tadeusz Kruszewiczowie ze Złotowa

Wszystkim parom, które zostały odznaczone, serdecznie gratulujemy i życzymy dużo zdrowia i miłości na kolejne, wspólne lata.

 

 
Sobota 18  listopada 2023 r. była dniem szczególnej uroczystości. Jednostka OSP Zielkowo obchodziła Jubileusz 110-lecia istnienia i jednocześnie oficjalnie został jej przekazany lekki samochód ratowniczo-gaśniczy.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele pw. Św. Jakuba w Kazanicach odprawioną przez księdza proboszcza Michała Napierałę, w intencji strażaków i ich rodzin. W kazaniu ks. Michał
Napierała podkreślił wagę zawołania strażackiego „Bogu na chwałę. Ludziom na pożytek”. Strażacy realizują w ten sposób przykazanie miłości Boga i bliźniego. Zawsze są gotowi aby nieść pomoc ludziom w potrzebie. Jednostka, która działa od 110 lat, wielokrotnie udowodniła, że wypełnia te idee.
 
Następnie wszyscy uczestnicy udali się do Zielkowa, gdzie przy remizie OSP odbyła się dalsza część uroczystości. Gośćmi byli:
➡️nadbyg. Tomasz Komoszyński – Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP
➡️st. bryg. Tomasz Ostraowski – Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
➡️dh Tomasz Ewertowski - Wójt Gminy Lubawa, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w
Lubawie
➡️ st. bryg. Piotr Wlazłowski – Komendant Powiatowy PSP w Iławie
➡️ Julian Lemiech – Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie
➡️dh Maciej Jasiński – Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w
Olsztynie
➡️mł. bryg. Rafał Melnyk – Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP
w Olsztynie
➡️ks. Michał Napierała – Proboszcz Parafii pw. Św Jakuba w Kazanicach
➡️Jan Laskowski – Przewodniczący Rady Gminy Lubawa
➡️kom. Roman Gancarz – Komendant Komisariatu Policji w Lubawie
➡️delegacje jednostek OSP z terenu Gminy Lubawa.
 
Funkcję Dowódcy Uroczystości pełnił dh Piotr Borkowski – Naczelnik OSP Zielkowo, który rozpoczął uroczystość od złożenia meldunku nadbryg. Tomaszowi Komoszyńskiemu o gotowości do uroczystej zbiórki. Następnie odegrany i odśpiewany został hymn Rzeczypospolitej Polskiej 
Dh Roman Draszewski – Prezes jednostki OSP Zielkowo, w krótkim przemówieniu powitał oficjalnie przybyłych gości. Następnie nastąpiło przekazanie kluczyków i dokumentów samochodu na ręce dh Zbigniewa Trzeszewskiego – Zastępcy Naczelnika OSP Zielkowo i dh Grzegorza Dobrzyńskiego – kierowcy.
Przekazania dokonali: nadbryg. Tomasz Komoszyński, st. bryg. Tomasz Ostrowski i Wójt dh Tomasz Ewertowski. Odczytany został akt przekazania samochodu pożarniczego – decyzją Warmińsko-
Mazurskiego Wojewódzkiego PSP nadbryg. Tomasza Komoszyńskiego, zgodnie z przyjętą strategią rozwoju ochrony przeciwpożarowej województwa, w celu wzmocnienia potencjału ratowniczego Gminy Lubawa do OSP Zielkowo został przekazany lekki samochód ratowniczo-gaśniczy GLBA 08/3 IVECO DAILY.
W kolejnym punkcie nastąpiło poświęcenie samochodu którego dokonał ks. Michał Napierała. Obsługa wozu zaprezentowała go zgromadzonym uruchamiając sygnały świetlne i dźwiękowe.
Na zakończenie głos zabierali zaproszeni goście: nadbryg. Tomasz Komoszyński, dh Julian Lemiech i dh Maciej Jasiński. Wszyscy gratulowali pięknego jubileuszu i życzyli druhom wszelkiej pomyślności i bezpiecznych wyjazdów do akcji. Nadbryg. T. Komoszyński podkreślił, że na obszarze Województwa
Warmińsko-Mazurskiego tak wysokie jubileusze działalności zdarzają się praktycznie tylko na Ziemi Lubawskiej.
 
Z krótkim przemówieniem wystąpił dh Tomasz Ewertowski, który podkreślił zaangażowanie jednostki w bardzo szeroką działalność na rzecz mieszkańców. Podziękował za bardzo dobra współpracę z
komendantem wojewódzkim i powiatowym PSP. Na ręce Pana Jana Laskowskiego złożył podziękowania dla radnych Gminy Lubawa, którzy nigdy nie odmawiają przyznania środków na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.
Przemówienia zakończył dh Roman Draszewski, dziękując gościom za przybycie, za życzenia, za przekazany samochód. Następnie zostały wręczone podziękowania.
Uroczystość zakończyła się meldunkiem złożonym nadbryg. Tomaszowi Komoszyńskiemu o zakończeniu uroczystej zbiórki.
Goście, druhny i druhowie udali się do remizy na poczęstunek.
 
Fot. Radosław Borkowski