Ogłoszenia i komunikaty

Wójt Gminy Tomasz Ewertowski oraz Grzegorz Kierozalski, dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa  oddział w Olsztynie podpisali we wtorek 4 kwietnia umowę na realizację przedsięwzięcia kulturalno-edukacyjnego pn.: "Wiosna z Kołami Gospodyń Wiejskich".

Wydarzenie odbędzie się w dniach 17– 20 kwietnia 2023 roku i skierowane jest do członkiń KGW z terenu gminy Lubawa.

Organizatorami są:  Gmina Lubawa i Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa przy znacznym udziale finansowym

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie

W ramach przedsięwzięcia zaplanowane zostały liczne działania:

17.04 – Warsztaty Decoupage 3D oraz Warsztaty Makramy

18.04 – Warsztaty Las w słoiku, Warsztaty Szydełkowe oraz Warsztaty Motania Lalek

19.04 -Warsztaty kulinarne.

Zwieńczeniem wydarzenia będzie spotkanie podsumowujące dla wszystkich uczestników warsztatów, które odbędzie 20 kwietnia w restauracji Copernicus.

W sobotę 01 kwietnia 2023 r. w Hali Sportowej w Barcianach odbyły się Wojewódzkie Halowe Igrzyska Samorządowe o Puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Do sportowej rywalizacji przystąpiło 10 reprezentacji gminnych.

Organizatorami Igrzysk byli Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie LZS, Gmina Barciany, GOK Barciany oraz Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Na zawody wybrała się także grupa reprezentująca Gminę Lubawa.

W kategorii Trójbój kadry samorządowej medal złoty zdobył Łukasz Berent – Przewodniczący GZ LZS w Lubawie, srebro Anna Sochacka – pracownik UG Lubawa, brąz Adam Roznerski – sekretarz Gminy Lubawa. Z Barcian z medalami wrócili także Patrycja Golder (złoto, tenis stołowy), Michał Surdykowski (srebro, tenis stołowy), Iwona Dudek (złoto, warcaby) oraz Monika, Hubert i Karol Kuczyńscy (srebro, konkurencja rodzinna).

Wyniki wszystkich reprezentantów pozwoliły Gminie Lubawa zająć VI miejsce w Punktacji Generalnej Igrzysk. Wygrała Gmina Iława przed Wydminami i Gminą Ostróda.

Program Opieki Wytchnieniowej - edycja 2023

Gmina Wiejska Lubawa przystępuje do realizacji Programu Opieki Wytchnieniowej - edycja 2023 współfinansowanej  ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad nią.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Realizatorem Programu na terenie gminy jest Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Informujemy, że Gmina Wiejska Lubawa przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia  osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu codziennych czynności  oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, a także na prowadzeniu bardziej samodzielnego, niezależnego i aktywnego życia.

Adresatami Programu są:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu  niepełnosprawności, umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi Asystenta polegać mają w szczególności na:

  • pomocy w wykonywaniu przez uczestnika Programu czynności dnia codziennego;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika:

  • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

       lub

  • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu lub wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, ze osoba wskazana  spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Realizatorem Programu na terenie gminy jest Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa.

29 marca 2023 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Ostródzie odbyło się uroczyste wręczenie promes jednostkom OSP na dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Na zaproszenie nadbryg. Tomasza Komoszyńskiego – Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w uroczystej zbiórce uczestniczyli:

druhna Bogusława Orzechowska – Senator RP

Pan Zbigniew Babalski – Poseł na Sejm RP

Pan Andrzej Śliwka - Podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych

Pan Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Pan Jarosław Bogusz – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie     

st.bryg. Piotr Wlazłowski – Komendant Powiatowy PSP w Iławie

a także przedstawiciele władz samorządowych i jednostek OSP które w 2023 roku otrzymają dofinansowanie na zakup nowych samochodów.

Gminę Lubawa reprezentowali:

dh Tomasz Ewertowski – Wójt i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie

dh Waldemar Golder – Prezes jednostki OSP Prątnica

dh Radosław Nowakowski – Naczelnik jednostki OSP Prątnica

dh Łukasz Okoniewicz – Prezes jednostki OSP Omule

dh Tomasz Rykaczewski – Naczelnik jednostki OSP Omule

Jednostki OSP Prątnica i OSP Omule otrzymały promesy dofinansowania przez NFOŚiGW i WFOŚiGW w kwocie 200 000 zł zakupu lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych w 2023 roku.

Pozostałe środki na zakup zadeklarował samorząd Gminy Lubawa.