Ogłoszenia i komunikaty

 

Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV i HCV realizowany jest w celu promowania świadomość na temat korzyści płynących z wczesnego wykrywania HIV i HCV.

W dniach 20 -27 listopada można wykonać test w kierunku HIV w punkcie konsultacyjno-diagnostycznym bez skierowania, bezpłatnie i anonimowo.

Więcej informacji na stronie: https://www.testingweek.eu/campaign-materials/

Lista Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych: https://aids.gov.pl/pkd/?cn-reloaded=1

Wójt Gminy Lubawa na podstawie Statutu Rady Seniorów Gminy Lubawa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLVIII/305/23 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 września 2023r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Lubawa i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2023r. poz. 5059), ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Lubawa III kadencji.

 1. Wyznacza się termin zgłaszania kandydatur do Rady Seniorów Gminy Lubawa III kadencji od 10 listopada 2023 roku do 24 listopada 2023 roku do godz. 13:00.

 

 1. W skład Rady Seniorów wchodzi 9 osób, w tym:
 • przedstawiciele osób starszych,
 • przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawiciele organizacji pozarządowych.
 1. Kandydatem na członka Rady jako przedstawiciela osób starszych może być osoba, która:

1) ukończyła 60 rok życia;

2) zamieszkuje na terenie Gminy;

3) uzyskała poparcie co najmniej 10 osób starszych (powyżej 60 roku życia), zamieszkujących na terenie Gminy.

 1. Kandydatem na członka Rady jako przedstawiciela podmiotów działających na rzecz osób starszych, może być osoba, która:
 • została wskazana przez podmiot, działający na rzecz osób starszych na terenie Gminy;
 • wyraziła zgodę na kandydowanie.
 1. Podstawą kandydowania jest złożenie w terminie, o którym mowa w pkt. 1 Karty zgłoszeniowej której wzór określa załącznik nr 1 do Ogłoszenia (Karta zgłoszenia dla przedstawiciela osób starszych) oraz załącznik nr 2 Ogłoszenia (Karta zgłoszenia dla przedstawiciela podmiotu działającego na rzecz osób starszych).
 1. Karty zgłoszeniowe, o których mowa w pkt. 5 dostępne będą w Sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa (Fijewo 73), w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubawa (www.bip.gminalubawa.pl) oraz na stronie internetowej Gminy Lubawa (www.gminalubawa.pl).
 1. Zgłoszeń kandydatów dokonać można na jeden z poniższych sposobów:
 • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa (Fijewo 73), poniedziałek w godzinach 8.00 – 16.00, wtorek – piątek 7.00 – 15.00; ostatniego dnia naboru Karty zgłoszeniowe przyjmowane będą do godziny 13.00;
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Lubawa, Fijewo 73, 14 ‑ 260 Lubawa z dopiskiem „Nabór do Rady Seniorów Gminy Lubawa”; decyduje data stempla pocztowego.
 1. Zgodnie z 7 Statutu Rady Seniorów Gminy Lubawa:

1) w przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów wynosi 9 osób, wszyscy zgłoszeni kandydaci uzyskują status członka Rady Seniorów.

2) w przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów przekracza 9 osób, wyboru spośród tych osób dokonuje Wójt w drodze publicznego losowania. Termin, miejsce i sposób losowania Wójt podaje do publicznej wiadomości co najmniej na 3 dni przed losowaniem, poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej Gminy.

3) w przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów jest niższa niż 9 osób, Wójt w drodze Zarządzenia ogłasza nabór uzupełniający.

 1. Skład osobowy Rady Seniorów ogłasza Wójt w drodze zarządzenia podanego do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej Gminy w ciągu 14 dni od daty zakończenia naboru lub naboru uzupełniającego, o ile był przeprowadzany.
 1. Członkowie Rady Seniorów Gminy Lubawa pełnią swoje funkcje społecznie.

LINK DO ZARZĄDZENIA NA BIP – https://bip.gminalubawa.pl/system/obj/12988_Zarzadzenie_785_2023.pdf

Formularz dla przedstawiciela osób starszych https://bip.gminalubawa.pl/system/obj/12990_Zarzadzenie_785_2023_ogloszenie__zalacznik_nr_1.pdf

Formularz dla przedstawiciela podmiotu https://bip.gminalubawa.pl/system/obj/12991_Zarzadzenie_785_2023_ogloszenie__zalacznik_nr_2.pdf

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki przygotowuje dokument pn. „Raport na temat podaży turystyki wiejskiej po pandemii COVID-19”.

Właścicieli obiektów turystyki wiejskiej zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu.

Badanie ankietowe odnosi się do m.in. następujących kwestii:

 1. Charakterystyka właścicieli obiektów turystyki wiejskiej
 2. Uwarunkowania finansowe prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich (Formy opodatkowania, udziału dochodów z prowadzenia działalności turystycznej na wsi w całości osiąganych dochodów).
 3. Działalność agroturystyczna oraz jej potencjał (Skala prowadzonej działalności, struktura zakwaterowania - pokoje gościnne, samodzielne jednostki mieszkalne, zakres usług dodatkowych prowadzonych w obiekcie turystyki wiejskiej, wykorzystanie potencjału wsi w ofercie gospodarstwa, oferta usług prozdrowotnych, usługi wyżywienia w gospodarstwie,
 4. Jakość usług w gospodarstwach agroturystycznych - Jakość bazy noclegowej, jakość bazy sanitarnej
 5. Przynależność do organizacji branżowych
 6. Formy promocji wykorzystywane w obiekcie turystyki wiejskiej

Uzyskaniu obiektywnych danych przedstawiających rzeczywisty obraz posłuży badanie ankietowe. Zachęcamy właścicieli obiektów turystyki wiejskiej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego do wypełnienia poniższej ankiety

https://forms.gle/jG9vDcLEN4YXF15Y7

 

Informacja:

Wiesław Czerniec

Prezes Zarządu

Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „GG”

W piątek 20 października 2023 r. w Omulu odbyła się uroczystość przekazania i poświęcenia nowego samochodu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Omulu.

Wójt Gminy Lubawa i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie Tomasz Ewertowski wraz z druhem Łukaszem Okoniewiczem – Prezesem jednostki OSP Omule przywitał zaproszonych gości:

Pana Roberta Gontarza - Posła na Sejm RP

Pana Andrzeja Śliwkę – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych

generała Tomasza Komoszyńskiego - Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

druha Macieja Jasińskiego – Dyrektora Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Olsztynie reprezentującego Gustawa Marka Brzezina - Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olsztynie

Pana Marka Polańskiego - Wicestarostę Powiatu Iławskiego

starszego brygadiera Piotra Wlazłowskiego - Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie

druha Stanisława Kastrau – Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Iławie

druha Juliana Lemiecha- Członka Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Olsztynie

Pana Jana Laskowskiego – Przewodniczącego Rady Gminy Lubawa

Pana Mariana Licznerskiego – Zastępcę Wójta gminy Lubawa

Radnych powiatowych i gminnych

księdza dziekana Marcina Staniszewskiego - Kapelana strażaków Gminy Lubawa

księdza Tomasza Mówińskiego - Proboszcza Parafii Prątnica

Panią Kazimierę Palińską – wdowę po Naczelniku Aleksandrze Palińskim, na cześć którego wóz strażacki nosi imię „OLEK”

Pana Piotra Kuczyńskiego- sołtysa sołectwa Omule wraz z członkami Rady Sołeckiej

Delegacje z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Prątnicy i Złotowie

Mieszkańców wsi Omule

Uroczystość odbywała się w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych, przy niskiej temperaturze, wiejącym wietrze i padającym deszczu. Druhowie z jednostki OSP Omule dzielnie dopełnili ceremoniału strażackiego.

Dowódcą uroczystości był mł.bryg. Krzysztof Rutkowski, który na wstępie złożył meldunek generałowi Tomaszowi Komoszyńskiemu o gotowości jednostki do przeprowadzenia uroczystości.

Następnie przy dźwiękach „Mazurka Dąbrowskiego” podniesiona na maszt została flaga państwowa.

Kluczyki do samochodu i dowód rejestracyjny zostały przekazane na ręce drucha Tomasza Rykaczewskiego – Naczelnika jednostki OSP Omule i druha Dariusza Karkut – kierowcy.

Aktu poświęcenia samochodu dokonali ks. dziekan Marcin Staniszewski – kapelan strażaków Gminy Lubawa i ks. kan. Tomasz Mówiński – Proboszcz parafii w Prątnicy.

Po poświęceniu obsługa samochodu zaprezentowała zebranym jego sygnały świetlne i dźwiękowe.

Oficjalna część uroczystości zakończyła się uroczystym meldunkiem złożonym generałowi Tomaszowi Komoszyńskiemu i odprowadzeniem pocztu sztandarowego.

W dalszym ciągu uroczystości, prowadzonym już w świetlicy wiejskiej, nastąpiły podziękowania i przemowy zaproszonych gości.

Podziękowania za pomoc w pozyskaniu do Gminy Lubawa nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego trafiły na ręce generała Tomasza Komoszyńskiego.

Podziękowania za współpracę na rzecz zwiększania bezpieczeństwa ludności poprzez wyposażenie jednostek OSP z Gminy Lubawa otrzymali: Pan Robert Gontarz, Pan Andrzej Śliwka i druh Maciej Jasiński.

Wszyscy wyróżnieni dziękowali za zaproszenie i przekazywali życzenia skutecznej i bezpiecznej działalności druhom ochotnikom.

Druh Maciej Jasiński odczytał list od Gustawa Marka Brzezina.

Pan Marek Polański przekazał najserdeczniejsze pozdrowienia i życzenia wszelkiej pomyślności od Pana Bartosza Bielawskiego – Starosty Powiatu Iławskiego.  

Bardzo wzruszającym momentem było wystąpienie Pani Kazimiery Palińskiej, która w ciepłych słowach bardzo dziękowała druhom za uczczenie pamięci jej męża, wieloletniego Naczelnika jednostki Aleksandra Palińskiego, poprzez nadanie nowemu wozowi bojowemu imienia „OLEK”.

Jednostka OSP Omule pozyskała nowy, lekki samochód MERCEDES-BENZ SPRINTER 519, z napędem 4x4, wyposażony jest w zbiornik na wodę o pojemności 1000 l, zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 100 l, autopompę, maszt oświetleniowy i wiele przydatnych w działaniach urządzeń.

Zakup pojazdu został sfinansowany ze środków budżetu Gminy Lubawa w kwocie 300 000 zł i

z dotacji ze środków NFOŚiGW w kwocie 200 000 zł.

 

Relacja w TVP 3 Olsztyn:

https://olsztyn.tvp.pl/73579843/wsparcie-osp-druhowie-otrzymali-nowy-samochod-pozarniczogasniczy

 

 

Wprowadzenie

Gminy liczące do 20 tysięcy mieszkańców, w których ponad 60 proc. uprawnionych weźmie udział w zbliżających się wyborach parlamentarnych, mogą otrzymać dodatkowe wsparcie.