Ogłoszenia i komunikaty

W dniu 26 stycznia 2024 r. w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Rumienicy odbyło się zebranie sprawozdawcze.

Spotkanie rozpoczęło się minutą ciszy jako oddanie hołdu zmarłemu w 2023 roku druhowi wspierającemu Andrzejowi Laskowskiemu.

Funkcję przewodniczącego zebrania pełnił dh Krzysztof Grabkowski – Prezes jednostki OSP Rumienica.

Gośćmi zebrania byli:

- dh Tomasz Ewertowski – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie i jednocześnie Wójt Gminy Lubawa,

- dh mł.bryg. Krzysztof Rutkowski – Komendant Gminny OSP,

- dh Rafał Chyrzyński – Radny Gminy Lubawa,

- dh Julian Lemiech – członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Olsztynie,

- mł.bryg. Kamil Szczech -  reprezentujący Komendanta Powiatowego PSP w Iławie st. bryg. Piotra Wlazłowskiego,

- dh Marcin Deka – Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie,

- ks. Sławomir Sporczyk – Proboszcz Parafii pw. Św. Barbary w Rumianie,

- Pani Jolanta Dybich – Sołtys,

- Pani Wioletta Wernecka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rumienicy

- Pani Danuta Siemiątkowska - Przewodnicząca KGW,

- druhowie wspierający.

Zarząd jednostki uzyskał za swoją działalność w 2023 roku  jednogłośne absolutorium.

Ważnym punktem obrad było wręczenie odznaczeń i odznak.

Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał dh Józef Chyrzyński.

Brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał dh Rafał Chyrzyński.

Odznaki „Strażak wzorowy” otrzymali:

- dh Krzysztof Grabkowski

- dh Piotr Staniszewski

 Odznaki „Za wysługę lat otrzymali:

- dh Jan Chyrzyński – za 40 lat działalności

- dh Marcin Ochlak – za 25 lat działalności

Odznakę brązową Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza otrzymała druhna Lena Chyrzyńska.

Odznaczonym gratulujemy!!!

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w I półroczu można składać w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. w Urzędzie Gminy Lubawa – Referat Finansowo-Podatkowy pok. 12.

 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Faktury Vat za okres:od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,

3. Informacja z ARiMR o liczbie DJP bydła w gospodarstwie,

4. Informacja z ARiMR o liczbie DJP świń w gospodarstwie,

5. Informacja z ARiMR o liczbie DJP kóz w gospodarstwie,

6. Informacja z ARiMR o liczbie DJP owiec w gospodarstwie,

7. Informacja z ARiMR o liczbie DJP koni w gospodarstwie,

8. Załącznik do wniosku – zestawienie faktur,

W   przypadku osób, które dzierżawią grunty dodatkowo:

  • Kserokopia umowy dzierżawy,
  • Oświadczenie właściciela gruntów

 

 

 

 

Wnioski można pobrać ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub w Urzędzie Gminy Lubawa – Referat Finansowo-Podatkowy pok. 12.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Finansowo-Podatkowego pod nr tel. 89 645-54-23, 89 645-54-28.

 

W 2024 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju.

 

Limit zwrotu podatku w 2024 r wynosi:

110,00 zł x ilość ha użytków rolnych

40 x liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz, koni

4 x średnia roczna liczba świń

 

 

W dniu 9 września 2023 r. w Prątnicy odbyła się uroczystość Jubileuszu 100-lecia powstania miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej i  przekazania nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Zadanie pn.: Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Prątnicy” zrealizowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, dotacja w kwocie 200.000 zł”.

https://www.gov.pl/web/klimat

https://www.gov.pl/web/nfosigw/narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej

https://wfosigw.olsztyn.pl/

 

 

W dniu 20 października 2023 r. w Omulu odbyła się uroczystość przekazania i poświęcenia nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Zadanie pn.: Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Omulu” zrealizowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, dotacja w kwocie 200.000 zł”.

https://www.gov.pl/web/nfosigw/narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej

https://wfosigw.olsztyn.pl/

https://www.gov.pl/web/klimat

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W obliczu aktualnej sytuacji pogodowej, silnych mrozów, Powiatowy Lekarz Weterynarii Małgorzata Kalitowska, wystosowała do wszystkich gmin Powiatu Iławskiego pismo przypominające do właścicieli zwierząt, aby dbali o ich dobrostan.